دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و فنون دریایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سعید   کاظمی

پست الکترونیکی : saeid.kazemi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : سازه های دریایی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه صنایع دریائی

نوع استخدام : پیمانی

تاریخ استخدام : 1390/11/23

سعید کاظمی

محل خدمت:   دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

^